درباره خدمات

قابل توجه:
کشاورزان ساکن شهر
روستائیان
زنان خانه دار
قالیبافان
رانندگان ویا مشاغل مربوط با کشاورزی هستند میتوانند با
پرداخت ماهیانه 27 هزار تومان ار بیمه اجتماعی حقوق
بازنشستگی دریافت کنند.

 

چرا خدمات

  • بازنشستگی انتقال سوابق بیمه مستمری بازماندگان مستمری از کار افتادگی

زمان سرویس دهی

ساعت :9 الی روز:همه روزه